Słup żydowski

Artykuł poszerzony 11.05.2011, w połączeniu z uzupełnieniami wydrukowanymi w czasopiśmie „Sierpeckie Rozmaitości”: nr 2(84)/2011 i nr 3-4(85-86)/2011.„Słup żydowski w starym mieście Sierpcu”
– akwarela z 1851 roku, skan z „Sierpc. Studia i materiały”, Płock, Sierpc, 1972.

„Śród miasta stoi słup murowany, wystawiony na mocy wyroku trybunału piotrkowskiego z 1739 r. przez żydów z powodu popełnionego przez nich świętokradztwa. Do 1850 r. żydzi słup ten obowiązani byli utrzymywać.”

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,
pod redakcją Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego, Tom X, Warszawa 1889, s. 595.

HISTORIA, OPIS I FUNKCJONOWANIE OBIEKTU W PRZESTRZENI MIASTA

Rok 1733. Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja w Jeżewie, w dekanacie sierpeckim zostaje sprofanowany. Następuje włamanie i profanacja Najświętszego Sakramentu. Szajka pod dowództwem Żyda Salomona kradnie z kościoła srebrne naczynia i puszkę z komunikantami. Zapominają jednak o psie, którego w pośpiechu zostawiają w świątyni. Zaalarmowani parafianie po naocznym sprawdzeniu włamania do kościoła, ruszyli za psem, który doprowadził ich na ślad złodziei. Rabusie zajęci wówczas byli dzieleniem łupów, a schwytani na gorącym uczynku, okazali się być mieszkańcami nieodległego Sierpca.


Kościół parafialny w Jeżewie. To tu w 1733 roku dokonano włamania i profanacji.
Fot. T. Kowalski

Wedle przekazów, przywódca szajki zbiegł do Brandemburgii, a sześcioletni proces, bez udziału głównego winowajcy, kończy się orzeczeniem Trybunału Koronnego Piotrkowskiego z 1739 roku. Nakazane zostało, by Synagoga sierpecka, w miejscu niegdysiejszego domu Żyda Salomona, wystawiła „kolumnę murowaną na wieczną pamiątkę ze wskazaniem napisami łacińskimi i polskimi […] a w przyszłości kolumnę tę w dobrym stanie utrzymywała[1]. Cytowany na początku „Słownik geograficzny…” wskazuje, że utrzymanie w należytym stanie słupa miało trwać do 1850 roku.[2]

Pobudowany został (prawdopodobnie już w 1739, a może później?) ceglany słup na rzucie czworoboku ze ściętymi narożami, z wyodrębnionymi częściami: podstawy, cokołu i zwieńczenia. W literaturze określony został, jako „barokowy”. Całość skromnej budowli rozczłonkowywały dzielące płaszczyznę słupa gzymsy, oraz płyciny o wykroju wydłużonych ośmioboków. Istotnym elementem był wieńczące go wyobrażenie hostii nad kielichem, lub ewentualnie puszką (pyxis) na komunikanty, zwaną cyborium. Jeśli w istocie był to kielich – całość symbolizowała Eucharystię, którą sprofanowali Żydzi, jeśli zaś było to cyborium – odnosiło się to do zbrodni świętokradztwa i kradzieży dokonanych w 1733 w Jeżewie.

Wedle nakazu Trybunału, na słupie miano umieścić stosowne napisy, przypominające potomnym zbrodnie żydowską. Michał Witwicki, w cytowanym opracowaniu „Ewolucja układu…” przytacza, za Kazimierzem Stronczyńskim tekst spisany z obiektu w 1851 roku [3]:

a) na wierzchu kolumny:
Discite justitiam moniti et non contemnere divos
b) na powierzchni kolumny pod kielichem:
Ascendi ad locum istum ut demoliror cum
c) na środku kolumny:
Quod bona Christi non potest succumbore causa Aedibus inlapsis structa columna docet
d) niżej:
Hic locus immanis delicti venditus ista Sacra mentali plangitur urbi Deus
e) na pedestale:
Decrevit terries ades aequare Tribunal Sacrilegum pressat ista ruina locum.

Jerzy Starnawski, w Notatkach Płockich (nr 4/1978), na stronie 10 zamieścił tekst “Do sprawy sierpeckiego słupa z 1739 roku”. Przytacza on, na podstawie XVIII-wiecznych źródeł rękopiśmiennych polską wersję napisu na słupie:

„Tu miejsce strasznej zbrodni, tu płakać w przemiany.
Bóg nie oszacowany za tynfa przedany.
Z dekretu Trybunału o tak straszną winę
Dom zdezolowany tu poniósł ruinę.
Tak słuszna, że nie mogła w sądach upaść sprawa.
Zwycięski w obalinach w Sierpcu kolos stawa.”

Dziś trudno stwierdzić, czy była to oryginalna polska wersja napisu, czy też wolne tłumaczenie tekstu łacińskiego. Tekst przytoczony przez Starnawskiego jest zbudowany tak, by się rymował, co już sugeruje, że w treści nastąpiły stosowne ingerencje.

Żydzi wywiązywali się w sposób należyty z obowiązku opieki nad słupem. Halina Giżyńska-Burakowska w tekście „Sierpecki słup żydowski”, umieszczonym w zbiorowej publikacji „Ziemia sierpecka znana i nieznana”, wydanej w 2007, dodaje informację, że w 1842 roku remontowano parkan otaczający słup.

Obiekt, wedle nakazu Trybunału, miał istnieć do 1850 roku. Znane nam jednak trzy przedstawienia ikonograficzne, pochodzą kolejno: z 1851, 1896 i z 1. ćw. XX wieku. Dlaczego  słup stał dłużej? – nie wiadomo. Można przyjąć, że po tak długim okresie funkcjonowania obiektu w miejskiej przestrzeni, rozmyła się gdzieś haniebna historia sprzed ponad wieku, a budowlę traktowano raczej, jako „starożytną” pamiątkę.

Literatura podaje, że obiekt zniknął z przestrzeni Sierpca w czasie I wojny światowej. Jego stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia. Grzegorz Worobjew w czasopiśmie „Wędrowiec. Pismo Tygodniowe Ilustrowane”, w numerze 40/1896, pod szkicem słupa z 22 czerwca 1896 roku umieszcza tekst:

W starym Sierpcu, dziś lichej mieścinie powiatowej, w dzielnicy żydowskiej, przy ulicy Warszawskiej, w podwórzu własności sukcesorów Adamskich, na wzgórzu wznosi się duży słup murowany. O ile ze struktury jego domyślić się można, niegdyś zdobiły go gzymsy i ładne wyżłobienia; dziś ozdoby te poodpadały, a miejscami widać nagą cegłę.
Przed dwudziestu laty wierzchołek słupa zdobiło wyobrażenie, kielich z pateną, a po bokach istniały łacińskie napisy, obecnie już bardzo zatarte. […] Oryginalne postanowienie trybunału piotrkowskiego od dawna już poszło w zapomnienie, a pomnik coraz bardziej chyli się ku upadkowi”.

Stojący od lat, niecodzienny, niepotrzebny i nierozpoznany zapewne obiekt, wzbudzający zdziwienie i zaskoczenie wśród mieszkańców w pewnym momencie uznany został za zagrażający otoczeniu i jako budowla w fatalnym stanie technicznym został rozebrany. Materiał zapewne wykorzystano jako darmowy budulec.

Tomasz Kowalski
PRZYPISY:
[1] Cyt. za: M. Witwicki, Ewolucja układu przestrzennego miasta Sierpca, [w:] Sierpc. Studia i materiały, Płock, Sierpc, 1972, s.96.
[2] Warto pokusić się o usystematyzowanie terminologii formy architektonicznej jaką był owy słup. W dawnej literaturze spotykamy używane zamiennie wyrażenia słup i kolumna. Dla historyka sztuki, czy architekta różnica jednak jest znacząca. Kolumna to element architektoniczny pełniący funkcje konstrukcyjne, składający się z trzech zasadniczych części: bazy, trzonu i głowicy. Słupem natomiast określa się, często wolnostojący element, niekoniecznie pełniący funkcję podpory. Wzięcie pod uwagę, funkcji sierpeckiego słupa, możemy śmiało odszukać analogię do słupa kary znanego od średniowiecza i związanego z wykonywaniem kar lub nawet wyroków śmierci (por. pręgierz, czy nabicie na pal). Być może w związku z tym, że sprawcy świętokradztwa nie znaleziono, Trybunał zdecydował, że taka forma uwiecznienia – niewykonanego – wyroku, będzie surową formą upamiętnienia zbrodni, a zarazem przyczynkiem do odstraszenia potencjalnych naśladowców Salomona. Używanie w dzisiejszych opracowaniach dotyczących tego obiektu formy „kolumna” jest z punktu widzenia technicznego nieprawidłowe. Szczególnym przypadkiem użycia tego terminu jest wykorzystanie jako elementu składowego pomnika, na głowicy której umieszcza się rzeźbę, posąg (por. Kolumna Trajana w Rzymie, czy Kolumna Zygmunta w Warszawie). Jeśli uznamy, że wieńczący sierpecki obiekt kielich z hostią jest formą pomnika, to cały obiekt, w ostateczności, możemy mianować kolumną.
[3] Kazimierz Stronczyński (ur. 1809, zm. 1896), badacz architektury. Jako przewodniczący komisji rządowej, brał udział w jej pracach, przeprowadzającej inwentaryzację zabytków w Królestwie Polskim. Ich efektem było dzieło „Opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim”. W tomie dotyczącym Guberni Płockiej uwieczniono trzy wizerunki z Sierpca: kościół farny, kościół benedyktynek oraz słup żydowski.

———————————————————————————-

LOKALIZACJA – PIERWSZE PRÓBY I EFEKT KOŃCOWY, ORAZ IGNORACJA OSÓB TRZECICH
(dodane w lutym 2012)

Przez lata zlokalizować słup było trudno. Funkcjonujące i ogólnodostępne materiały traktujące o historii Sierpca pomijały konkretne umiejscowienie obiektu.

Jako rozpoczynający swą przygodę z historią Sierpca, niespełna 17-letni uczeń Liceum, rozpocząłem poszukiwania. Pierwsze pytania kierowałem do znanych sobie autorytetów w dziedzinie lokalnej historii – Pawła Bogdana Gąsiorowskiego, Zdzisława Dumowskiego,  Haliny Giżyńskiej-Burakowskiej i Tomasza Krukowskiego. Na 2008 rok – nie uzyskałem żadnej konkretnej odpowiedzi na temat – gdzie słup mógł niegdyś stać. Jedynym czym mogłem się zadowolić – były stwierdzenia – „gdzieś w dzielnicy żydowskiej”.
Miałem do dyspozycji dwa przedstawienia – słabą jakościowo fotokopię akwareli Kazimierza Stronczyńskiego z 1851 roku, oraz opublikowane w 2007 roku, w „Ziemi Sierpeckiej – znanej i nieznanej” zdjęcie ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk, odnalezione przez wspominanego wyżej Pawła Bogdana Gąsiorowskiego.

W 2008 roku podjąłem próby ulokowania na podstawie obu źródeł budowli słupa żydowskiego. Za pomocny materiał uznałem wydaną w 2006 roku wspomnieniową książkę „Gmina Sierpc – Księga Pamięci”, zawierającą żydowskie wspomnienia sierpczan sprzed II wojny światowej. Zaintrygowało mnie, wtrącone zdanie, znalezione w opisie niefunkcjonującej dziś ulicy Mykwy, które brzmiało: Lecz swoją wielką sławę ta uliczka zyskała z zupełnie innego powodu. W „Księdze pamięci” nie ma słowa o ulokowaniu słupa, więc wziąłem za warte sprawdzenia, ewentualne „ulokowanie słupa” na ulicy Mykwy. Efektem tych prób był tekst opublikowany w reaktywowanych wówczas „Sierpeckich Rozmaitościach”, w numerze 1(75)/2009.
Tekst przyjęty ze sporym entuzjazmem nie oznaczał dla mnie zakończenia prac nad poszukiwaniami, gdyż miejsce to, nie było dla mnie w 100% przekonywujące, choć był to pierwszy krok w ogólnodostępnej literaturze do pełnego rozwiązania zagadki słupa.


Pierwsza proponowana, niesłuszna, lokalizacja słupa. 2008/09 r.
Fot. T. Kowalski

Pod koniec 2010 roku z sugestią przyszła pani Grażyna Kłos z Urzędu Miejskiego. Po przeczytaniu mojego zeszłorocznego artykułu, zasugerowała spotkanie na miejscu – w okolicy stacji CPN przy 11 listopada. Tam też, przedstawiła mi relację Pani Bronisławy Wojciechowskiej, mieszkającej w domu przy ulicy 11 listopada 21. Wedle jej wspomnień, zasłyszanych od nieżyjących już babci i mamy – słup stał w pobliżu owego domu przy 11 listopada – kilkanaście metrów na wschód od sugerowanej przeze mnie lokalizacji z 2009 roku. Wypadało zrobić rozeznanie w terenie na sprawdzenie wspomnień kobiety. Znane mi wówczas dwa przedstawienia słupa – i tu – dawały się „dopasować”, by stwierdzić, że – być może to tu stał owy słup. Wedle tego powstał kolejny, uzupełniający artykuł na łamach „Sierpeckich Rozmaitości”, w którym postawiłem kolejną tezę – obalając swoje poprzednie przypuszczenia, tym razem na podstawie odnalezionego przekazu ustnego. Powstał w ten sposób tekst pod tytułem „Sierpecki słup żydowski – suplement”, opublikowany w numerze 9(83)/2011.


Druga, sugerowana wg. wspomnień p. Bronisławy Wojciechowskiej lokalizacja, przyjęta w 2010 roku. (Błąd okazał się kilkumetrowy, o tym – poniżej).
Fot. T. Kowalski

Dnia 8 maja 2011 otrzymałem od Magdaleny Staniszewskiej, pracowniczki Biblioteki Miejskiej, informację, że na popularnym serwisie allegro.pl pojawiła się gazeta z 1896 roku zawierająca na jednej ze stron rysunek słupa. Relatywnie duży koszt kupna całej gazety zmusił mnie do nawiązania kontaktu ze sprzedawcą i prośby o skan samej strony dotyczącej słupa. Bezproblemowo otrzymałem takiż i z wydrukowanym zdjęciem udałem się następnego dnia rano ze wspominaną wyżej Grażyną Kłos by porównać nowe odkrycie. Okazało się, że poprzednie wspomnienia Pani Bronisławy Wojciechowskiej nieco się różniły od odkrytego nowego faktu. Trzeci, odnaleziony rysunek umiejscawiał słup po drugiej stronie budynku przy 11 listopada – po prostu – 5 metrów bardziej na wschód. Mimo, że nie do końca przekonana seniorka przyznała mi rację, miałem już niezbity dowód (rysunek  pokazywał istniejący owy dom, więc nałożenie go na widok dzisiejszy był bardzo sugestywny) na ostateczną lokalizację, stopniowo odkrywanego przeze mnie od 2008 roku słupa.

 
Pani Grażyna Kłos (z lewej) i Pani Bronisława Wojciechowska (z prawej) w rozmowie 9 V 2011 roku, po odkryciu trzeciego wizerunku słupa.
Fot. T. Kowalski

 
Dyrektor Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, Pan Tomasz Krukowski (z lewej) i Pani Grażyna Kłos (z prawej), 9 V 2011.
Dyrektor Krukowski trzyma w ręku wydrukowany, odkryty dzień wcześniej, wizerunek słupa z 1896 roku, który na następny dzień „ogłosi” na swojej stronie jako nowe odkrycie Pracowni.
Fot. T. Kowalski

Tymczasem, podczas wspólnych oględzin z paniami Grażyną Kłos i Bronisławą Wojciechowską z wydrukowanym najnowszym odkryciem ikonograficznym dotyczącym słupa, niespodziewanie dołączył do nas pan Tomasz Krukowski, z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca. Zainteresowany naszymi działaniami w dość spontaniczny sposób sfotografował wydrukowany, nowo odkryty wizerunek słupa, trzymany w moich rękach i rozpoczął swoje własne zdjęcia porównawcze (por. fotografie z 9 V 2011 roku poniżej). Już następnego dnia na stronie internetowej Pracowni, kierowanej przez pana Krukowskiego pojawił się artykuł o, uwaga, najnowszym odkryciu Pracowni, nieznanego dotąd wizerunku słupa żydowskiego. Bez zwrócenia uwagi na prowadzone przeze mnie dotychczasowe badania i wyszukany dzień wcześniej i odkryty wizerunek słupa – pan dyrektor – przypisał sobie odkrycie tego rysunku. (Czyż to nie znamienity przykład współczesnego odkrywcy?! Szkoda, że mamy dziś tak mało, tak błyskotliwych ludzi!). Warto dodać, że owy artykuł zniknął już ze strony w/w placówki.

Opracowanie tekstu uzupełniającego moje poprzednie dwa artykuły musiało potrwać. Dodatkowo należy doliczyć czas składu i druku czasopisma. Jednak już w numerze 10(84)/2011 pojawiła się ostateczna, potwierdzona dochodzeniem „krok po kroku” przez dwa lata, obserwowana przez czytelników na łamach „SR” lokalizacja słupa. Chochlik drukarski sprawił, że nie wydrukowano wówczas skanu owego, odnalezionego rysunku, który musiał poczekać do numeru 11-12(85-86)/2011, kiedy to w końcu został pokazany sierpczanom odkryty w Internecie w maju 2011 roku trzeci, unikatowy wizerunek słupa.
Poniżej zestawienie fotograficzne wszystkich trzech wizerunków słupa z porównaniami współczesnymi:


Tym razem, najbardziej przekonywująca lokalizacja (2011) słupa żydowskiego w Sierpcu. Powyżej akwarela z 1851 roku, niżej fot. współczesna – fot. T. Kowalski.

Tę samą lokalizację potwierdza zdjęcie z 1. ćw. XX wieku, ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Po prawej fot. współczesna – fot. T. Kowalski

I trzeci, ostateczny dowód w sprawie, na ulokowanie słupa. Rysunek Grzegorza Worobjewa z 1896 roku. Po prawej – fotografia współczesna – fot. T. Kowalski.

Gdyby mało było ignorancji dyrektora Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca (przejawiającej się już w maju 2011, przez przypisanie sobie odkrycia przez Pracownię wizerunku słupa), w końcu 2011 roku na sierpecki rynek wszedł szumnie i długo zapowiadany biuletyn Pracowni, pt. „Dziejopis Sierpecki”.

Zaskakującą jest podejmowana tematyka. Otóż aż siedem stron poświęcono „zbadaniu” historii słupa. Zbierany przeze mnie i publikowany na łamach „Sierpeckich Rozmaitości” od 2009 roku (wszak to nie kto inny, jak sam dyrektor Krukowski zachęcał mnie do opublikowania w 2009 roku na łamach „SR” tekstu o słupie) materiał został wykorzystany, łącznie ze źródłami, na podstawie których łatwo było stworzyć, pozornie nowy tekst, opisujący „jakże niezwykle błyskotliwe odkrycia Pracowni”.
Dyrektor poza ponownym potwierdzeniem „odnalezienia” na allegro.pl rysunku z 1896 roku, bagatelizuje wszystko co zostało w sprawie słupa ustalone, uznając to za „nieprofesjonalne”, „naciągane”, czy będące „nadużyciem”. W sprawie dziejów słupa nie wnosi nic nowego, poza sparafrazowanymi zdaniami z tekstów z „SR”, ale… lokalizuje słup! Tak proszę państwa! Lokalizuje go w miejscu, do którego dołączył do mnie i p. Grażyny Kłos 9 V 2011, kiedyśmy to wykonywali porównawcze fotografie z nowo odkrytym rysunkiem słupa. Czyż to nie zaskakujący zbieg okoliczności?

Poza trącającymi jadem komentarzami na temat dotychczasowych ustaleń (chodzi o tekst H. Giżyńskiej-Burakowskiej z 2007 roku, oraz moje kolejne z 2009, 2010 i 2011 roku) nawet pół słowem nie wspomina o ich istnieniu w ogólnodostępnej literaturze.
Czym to jest spowodowane? Czyżby jakiś kompleks? Autor nie stroni jednak od rzeczowych pomyłek i swoich własnych innowacyjnych teorii, które na zdrowy rozum mieć miejsca nie mogą, ale ja – jako persona non grata – dla Pana dyrektora, daruję sobie komentarz w tej sprawie. Uważam ponadto, że byłoby to niestosowne i świadczące braku podstawowych zasad bon-ton’u.

Zadać sobie można pytanie – czemu Pracownia, operująca tysiącami zdjęć i dokumentów, mogąca podejmować badania na wszelkie sierpeckie tematy, podejmuje te, które już są częściowo opracowane?
Tam gdzie można znaleźć lukę – Pracownia uzupełnia ją i opracowanie stan badań przypisuje sobie, a tam gdzie już nic dopisać nie można – szuka pretekstu do skrytykowania i zbagatelizowania dotychczasowej pracy.
Bardzo ignorancka zagrywka. Świadczy jedynie o braku umiejętności prowadzenia własnych badań – łatwiej przecież wykorzystać to co już ktoś zaczął, żeby pierwszy etap pracy heurystycznej – mieć już za sobą.
Zachowanie prymitywne i nieprzystające, chyba, miejskiej placówce organizacyjnej. Nie wymagające już dalszego komentarza.

Tomasz Kowalski, w lutym 2012 roku

4 myśli w temacie “Słup żydowski

  1. Aczego się spodziewasz po tym zatwardziałym ateiście dla którego nie istnieją żadne zasady-ani moralne ani religijne.To jest typowy dorobkiewicz z wygórowaną ambicją.Pozostaje mu tylko współczuć,bo gdy spadnie ze stanowiska[co jest nieuchronne],to strasznie będzie go bolała d… .Ale zawsze może zacząć cpac,jak dawniej .To jest również historia ,może tym tematem by się zajął pan Krukowski .

    Polubienie

  2. Aczego się spodziewasz po tym zatwardziałym ateiście dla którego nie istnieją żadne zasady-ani moralne ani religijne.To jest typowy dorobkiewicz z wygórowaną ambicją.Pozostaje mu tylko współczuć,bo gdy spadnie ze stanowiska[co jest nieuchronne],to strasznie będzie go bolała d… .Ale zawsze może zacząć cpac,jak dawniej .To jest również historia ,może tym tematem by się zajął pan Krukowski .

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s