Kościół św. Wawrzyńca w Sierpcu

Obiektowi temu poświęcono dotychczas niewiele miejsca w sierpeckiej literaturze, a był on jedną z ważniejszych średniowiecznych budowli, jakie znajdowały się niegdyś w naszym mieście. Nie możemy zapominać,  że kościół św. Wawrzyńca był pierwszym parafialnym kościołem w Sierpcu.

blog_co_1056700_2148852_tr_grodzisko

Przypuszczalny wygląd grodu w Sierpcu. Tam też powstał pierwszy sierpecki kościół. Rys. z „Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej”, Sierpc 2003 r

Uznaje się, że gród w Sierpcu mógł znajdować się w dolinie rzeki Sierpienicy, najprawdopodobniej w rejonie tzw. Ostrowa (ulice Marii Konopnickiej i św. Wawrzyńca; zobacz więcej >>). Jak powszechnie wiadomo, legendarny początek parafii w Sierpcu to rok 1003. Na podgrodziu wzniesiono pierwszy sierpecki kościół – otrzymał on wezwanie świętego Wawrzyńca i stał się główną świątynią rozwijającego się Sierpca do czasów XIV-XV wieku, kiedy to nieco na północ, w obecnym miejscu stanął kościół św. Wita, Modesta i Krescencji (zobacz >>). Pozostałości samego grodu istniały jeszcze w XVI wieku i stanowiły własność jednego z mieszczan. Wielu z badaczy wskazywało na zachowane do dziś, urbanistyczne rozwiązanie tzw. trójkąta między obecnymi ulicami Płocką i Piastowską, jako lokalizację sierpeckiego grodu. Teza ta wydaje się przekonująca, biorąc pod uwagę istniejące i czytelne jeszcze w końcu XVIII wieku wyniesienie terenu w tym miejscu, widoczne na planie miasta z 1800 roku. W północnym krańcu tegoż wyniesienia znajdował się kościół świętego Wawrzyńca. Całość wznosiła się wysoko na skarpie nad rzeką Sierpienicą, a poniżej wzniesienia rozpoczynał się tzw. Ostrów.

sierpc1800-grodzisko

Wyniesienie, które utożsamiane jest z sierpeckim grodem (zaznaczone na zielono) oraz kościół św. Wawrzyńca (czerwony okrąg), który mógł być kościołem grodowym. Plan miasta z 1800 r.

Po przeniesieniu siedziby parafii do nowego kościoła nad Sierpienicą, interesujący nas kościół nadal egzystował. Do XIX wieku odbudowywano go co najmniej dwa razy. Związane to było ze stanem technicznym kościoła, który nie przetrwał próby czasu. Sam fakt kilkukrotnej odbudowy kościoła świadczy o przywiązaniu mieszkańców do tego miejsca. Nie zapominajmy, że fara św. Wita wystarczająco spełniała funkcje duszpasterskie. Ówczesnym zwyczajem kościół św. Wawrzyńca pełnił funkcję kościoła filialnego.

Nie mamy niestety żadnych informacji o jego wyglądzie. Należy przypuszczać, że był budowlą skromną rozmiarami, budowaną z drewna. Wokół kościoła założony był niewątpliwie cmentarz – pierwszy chrześcijański cmentarz naszego miasta.

Pierwsze, pewne pisemne wzmianki znajdujemy dopiero w 1570 roku, kiedy to niejaki ksiądz Grabowski przekazał na kościół św. Wawrzyńca 15 złotych. Akta wizytacyjne z 1597 i 1609 mówią nam nieco więcej o istniejącej tu już zapewne drugiej, lub trzeciej budowli sakralnej. W ołtarzu głównym znajdowały się: rzeźba patrona – świętego Wawrzyńca oraz „bardzo stary” gotycki obraz świętej Anny. Istniał również ołtarz boczny, w którym umieszczono obraz świętego Mikołaja Biskupa.

Wokół kościoła nadal egzystował cmentarz, na którym jak wspomina wizytator – „niekiedy chowali się parafianie”. Cmentarz był otoczony drewnianym płotem, a na jego terenie, w rogu znajdowała się kostnica w dobrym stanie, zapewne również drewniana. Cmentarz miał wymiary 35×13 metrów.

W kościele odprawiano generalnie tylko dwie msze w ciągu roku – na odpust świętego Wawrzyńca i w drugą niedzielę października, na pamiątkę dedykacji kościoła. Zdarzało się również, że ksiądz odprawiał w kościółku mszę na specjalne życzenie wiernych.

Kościół nie posiadał swoich własnych szat poza dwoma starymi ornatami.

Kościół remontowano około 1615 roku, kiedy to wzmocniono jego konstrukcję dębowymi podwalinami, a dach pokryto gontem.

Około 1750 roku kościół zbudowano na nowo, od podstaw z inicjatywy podkomorzego płockiego – Grzegorza Dembowskiego. Kościół był budowlą całkowicie drewnianą. Posiadał dwoje drzwi, cztery okna i glinianą podłogę. Z tyłu znajdowała się maleńka zakrystia. Istniał drewniany chór, jednak nie było nań żadnego instrumentu.

Wewnątrz znajdował się jeden ołtarz z obrazem świętego Wawrzyńca i świętego Mikołaja. Nabożeństwa odprawiano wówczas tylko raz do roku – na odpust patrona, kiedy to urządzano uroczystą procesję.

W 1775 roku niewiele się zmieniło w wystroju kościoła. Dach poryty był gontem, posadzka i sufit obito deskami. Wizytator wspominał, że wnętrze wymaga renowacji. Nadal funkcjonował cmentarz, który na nowo został ogrodzony. Przy kościele mieszkał prebendarz, czyli kapłan opiekujący się majątkiem i czerpiący z niego dochody, nie miał jednak tytułu proboszcza, bo nadal kościół pozostawał filialnym.

Następował jednak okres ciężkich przeżyć wewnętrznych dla Rzeczpospolitej. Ta utraciła niebawem niepodległość. Kraj podzielono pomiędzy zaborców. Sierpc początkowo znalazł się w zaborze Pruskim. Miasto podupadało. Było zbyt mało funduszy. Nie myślano o ratowaniu podupadającego kościółka. Od 1775 roku, gdzie jak wspominaliśmy „wnętrze wymagało renowacji” dużo się zmieniło do 1813 roku. Do tego czasu zgniły podwaliny kościoła, częściowo zapadł się dach. Jak wspomina wizytator „jest już dużo zdezelowany„.

W 1813 roku przez Sierpc maszerowały wojska napoleońskie wracające spod Moskwy, w styczniu, bądź lutym tego roku zatrzymały się w Sierpcu. Zrujnowany i upadający kościółek rozebrano, a drewno przeznaczono do ogrzania wojska i gotowania posiłków. Zgromadzone i przechowywane w kościele sprzęty przeniesione zostały rok wcześniej z grożącego zawaleniem kościółka do parafialnej świątyni w Łukomiu (obecnie gmina Rościszewo).

W 1817 roku wizytator wspomina, że nadal istnieje cmentarz przy dawnym kościele, jednak nie ma na nim żadnego krzyża ani ogrodzenia.

Wizytator z 1819 roku dodaje, że do zrujnowania kościółka przyczynili się również mieszkańcy Sierpca. Według relacji wizytatora, już nie odbywają się pochówki na cmentarzu (istnieje już cmentarz poza granicami miasta), a mieszkańcy wypuszczają tu swoje bydło.

W latach dwudziestych XIX wieku, za przyzwoleniem komendarza (księdza, pełniącego obowiązki proboszcza), na placu cmentarnym wydzielono sześć działek i pobudowano tyleż domów, z których opłacano daninę. W posiadaniu kościoła pozostały jeszcze dwa niewydzielone ogrody na części placu pocmentarnego.

Na tym kończy się pisana historia najstarszego, sakralnego, chrześcijańskiego obiektu Sierpca. Na wydzielonych sześciu działkach istnieją do dziś dnia domy. Teren ten znajduje się na południe od ulicy, która dziś nosi nazwę Świętego Wawrzyńca. Taką też nosiła w okresie międzywojennym, po czym przemianowaną ją na Związków Zawodowych. Całe szczęście, że po 1989 roku powrócono do dawnej nazwy ulicy, choć w ten sposób przypominając o dawnym charakterze tego miejsca.

Niestety, poza nazwą ulicy nie zostały żadne materialne ślady po istnieniu tu od średniowiecza kościoła.

Jednak podczas budowy komórek gospodarczych na zapleczu posesji nr 2 odkryto w wykopach szkieletowe pochówki ludzkie związane z istniejącym tu cmentarzem. Natrafiono też na relikty samego kościoła – odkryto wówczas kamienne konstrukcje fundamentowe, na które natrafiano przy budowach na sąsiednich działkach – na południe i południowy zachód.

Odnalezione materiały pobrano i poddano analizie (materiał kostny i ceramikę), znaleziska wydatowano na przedział XIV do XVII wieku. Nikt jednak nie pomyślał o jakimkolwiek upamiętnieniu tego miejsca. Nie stało się to do dziś dnia. Nigdy nie przeprowadzono ekshumacji szczątków, teren ten nadal pozostaje cmentarzem.

Mało osób zdaje sobie sprawę z historyczności jednej z cichych, ciasnych, miejskich uliczek, gdzie tuż za stłoczonymi budynkami, na ich podwórkach, prawie 200 lat temu napoleońscy oficerowie raz na zawsze rozebrali drewniany kościółek, a wraz z nim historię o początkach chrześcijaństwa w Sierpcu.

wawrzyn (3)

Sierpc, ul. Świętego Wawrzyńca. Widok ku zachodowi. Na zdjęciu posesja pod adresem Płocka 11 (dom frontowy, łącznik i oficyna). Fot. Tomasz Kowalski, 2014 r.

wawrzyn (1)

Sierpc, ul. Świętego Wawrzyńca. Widok ku wschodowi. Na zdjęciu łącznik i oficyna posesji pod adresem Płocka 11. W tle dom murowany Świętego Wawrzyńca 2. Fot. Tomasz Kowalski, 2014 r.

wawrzyn (2)

Sierpc, ul. Świętego Wawrzyńca. Widok na południe. Wejście na podwórze posesji pod adresem Płocka 11. W tle dom Płocka 13D. Fot. Tomasz Kowalski, 2014 r.


Cennym źródłem dotyczącym budowli kościoła św. Wawrzyńca, oraz zabudowań i gruntów parafialnych okazuje się plan miasta Sierpca z 1800/1 roku, na którym zaznaczono ową budowlę.

wawrz1

Sierpc, plan prebendy świętego Wawrzyńca. Na podkładzie pruskiego planu miasta z 1800/1 roku. Rys. T. Kowalski

Na podstawie planu można przyjąć, że grunty należące do prebendy świętego Wawrzyńca w Sierpcu rozpoczynały się od obecnej ulicy Płockiej (na planie Plocker Strasse) aż do samej rzeki Sierpienicy (na planie neue Sierpenica [dla odróżnienia od alte Sierpenica – nieistniejącego dziś starorzecza tworzącego tzw. Ostrów, czyli „wyspę” między obiema rzekami]).

Grunt podzielony był na cztery parcele, z których na pierwszej, najbliższej ulicy Płockiej, oznaczonej numerem C1 wznosił się drewniany kościół.

Jednonawowa  budowla z trójbocznie zamkniętym prezbiterium i aneksem [może zakrystią?] od północy, podpisana została jako Laurentus Kirche. Co ciekawe, na tzw. Kirchhofie, czyli dziedzińcu kościelnym, nie oznaczono (jak w przypadku kościoła Farnego, czy kościoła Ducha Świętego) cmentarza przykościelnego. Może to wskazywać, że wówczas taki tu nie funkcjonował, choć miało to miejsce na pewno w poprzednich wiekach. Na wschód mieściła się kolejna parcela, oznaczona numerem C2. Na planie da się zauważyć skarpę i obniżenie gruntu, widoczne w terenie do dziś. Jeden mniejszy murowany na północy, a na południe od niego obszerniejszy drewniany. Można przypuszczać, że był to dom prebendarza, skoro można odczytać niemiecki podpis Pfarr Wohnung. Kolejna, trzecia już działka nosiła numer C3. Wznosił się tu niewielki drewniany budynek nieznanego przeznaczenia. Nad samą rzeką, na parceli numer C4 znajdował się parafialny ogród podpisany Pfarre Garden.


Wizytacja biskupia z 25 kwietnia 1775 roku wspomina o kościele /pisownia oryginalna/:

[104] 1. Kościółek w miasteczku Sieprcu cały drewniany poświęcony tylko, wystawiony przez Wielmożnego Dembowskiego podkomorzego płockiego. Erekcji tegoż kościółka nie masz. […] tego beneficjum kolator Wielmożny podkomorzy jus patronatus laicale. Kościółka wspomniany już patron Św. Wawrzyniec, dzień święta jego obchodzi się die 10 augusti.

2. Ołtarz jeden portatile mobile unum z relikwiami Św. Deodati, Placidy, Kolumby, obrusami trzema pokryty. Obrazy w tym ołtarzu dwa malowane decenter. […]

6. Kościółek reparacji potrzebuje, ściany całe, posadzka i sufit z desek. Okien trzy dobre, drzwi dwoje dobrze zamykają się. Dach gontami obity, reparacji potrzebuje. Sygnatura czyli kopułka na środku kościółka z dzwonkiem. Cmentarz dobrze oparkaniony i zamknięty. Dom czyli rezydencja dla księdza dobra, innego mieszkania nie masz oprócz chaty, którą ubogi dla siebie postawił.

7. […] Tego kościółka dochód roczny z prowizji zł pol. 70 od sumy 2000 przez JP Michała Rościszewskiego, dworzanina JKM zapisanej w grodzie płockim na dobrach sieprskich roku 1644 feria 6 post fes tum s. Bartolomei i ogrodów do domu dwa. Pro fabrica ecclesiae żadnych dochodów.

8. Kościółka tego rektor ks. Tomasz Muchowiec continuo residet lat wieku swego 73 [..]

[105’] Opisanie krótkie supellectillis eclesiastice. Kielich z pateną srebrny wyzłacany meo sumptu – 1, tabliczka srebrna – 1, lichtarzy drewnianych większych i mniejszych – 10, krzyżyk drewniany – 1, dzwonków w kościele – 2, kociołek miedziany mea cura przysposobiony – 1, krzyżyk mosiężny – 1, pacyfikał z sedesem miedzianym – 1.

Ornaty: ornat ze wszystkim czerwony podłej materii – 1, ornatów białych różnego koloru materialnych – 3, a z tych jeden bez stuły, manipularza, ornat fioletowy z stułą i manipularzem – 1, ornat żałobny z stułą, manipularzem – 1, ornat zielony z stułą i manipularzem – 1, welów różnego koloru i palków i bursów – 5.

Bielizna: alba nowa dobra – 1, alba zła – 1, humerałów – 3, korporałów – 5, puryfikaterzów – 15, ręczników – 2.

Książki kościelne: mszałów starych – 2, relikwialny dobry – 1, ewangeliczka – 1, żelazo do opłatków – 1, miseczka cynowa mała – 1.

Na podstawie: Grzybowski Michał Marian, MATERIAŁY DO DZIEJÓW ZIEMI PŁOCKIEJ – Z archiwaliów diecezjalnych płockich XVIII wieku, część 1, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 1981.

wawrz2

Sierpc, prebenda świętego Wawrzyńca – granice i budynki (wg planu z 1800/1 r. na współczesnym zdjęciu satelitarnym). Rys. T. Kowalski

 

wawrz3

Sierpc, prebenda świętego Wawrzyńca – granice i budynki (wg planu z 1800/1 r. na współczesnej mapie (OpenStreetMap). Analiza mapy pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa ulokować kościół i cmentarz świętego Wawrzyńca na parceli Płocka 11. Warto zwrócić uwagę na kształt dawnych działek pokrywający się (w części zachodniej) ze współczesnym rozgraniczeniem katastralnym (m.in. granica z parcelą Płocka 13, czy bieg ulicy Świętego Wawrzyńca. Rys. Tomasz Kowalski.