Ministerstwo Kultury orzekło…

pl-chop16 (7)16 listopada 2015 r. Generalny Konserwator Zabytków Piotr Żuchowski podpisał decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie skreślenia domu przy Placu Chopina 16 w Sierpcu z rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Orzeczono w nim o ODMÓWIENIU SKREŚLENIA rzeczonego zabytku.

Przypomnijmy, że 10 kwietnia 2014 roku Gmina Miasto Sierpc reprezentowana przez burmistrza p. Marka Kośmidra wniosła o skreślenie z rejestru zabytków domu przy Placu Chopina 16 w Sierpcu (pisaliśmy na ten temat tu >> ), uzasadniając, że na 2010 r. zniszczone jest „w granicach 75 proc.” Po oględzinach zabytku 5 sierpnia 2015 r., specjaliści Narodowego Instytutu Dziedzictwa sporządzili opinię, w której podkreślono, że

BUDYNEK ZACHOWAŁ NADAL W PEŁNI CZYTELNĄ BRYŁĘ I FORMĘ ORAZ WIĘKSZOŚĆ PIERWOTNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI I WYSTROJU. STAN ZACHOWANIA OBIEKTU, ZA WYJĄTKIEM CZĘŚCI OFICYNY, MOŻNA OKREŚLIĆ JAKO ZADOWALAJĄCY. W TRAKCIE OGLĘDZIN BUDYNKU NIE POTWIERDZONO SYGNALIZOWANEGO W ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W AKTACH SPRAWY EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKU NA POZIOMIE 75% W PRZYPADKU BUDYNKU GŁÓWNEGO I 90% W PRZYPADKU OFICYNY. NIE STWIERDZONO RÓWNIEŻ WYSTĘPOWANIA ZNISZCZEŃ W STOPNIU, KTÓRY MÓGŁBY SPOWODOWAĆ UTRATĘ POSIADANYCH PRZEZ BUDYNEK WARTOŚCI ARTYSTYCZNEJ, HISTORYCZNEJ LUB NAUKOWEJ„.

Konkludując – niniejsze pismo, będące oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przesądza o tym, iż:

1. dom przy Placu Chopina 16 w Sierpcu wciąż posiada wysokie wartości zabytkowe
2. z technicznego punktu widzenia wciąż pozostaje do uratowania.

Warto wskazać również – napawające nas nadzieją i nieukrywaną radością – stanowisko ujęte w końcowej części pisma. Przytoczmy jego fragment:

„PODKREŚLENIA WYMAGA KONIECZNOŚĆ PILNEGO WYKONANIA PRAC RATUJĄCYCH PRZEDMIOTOWY OBIEKT PRZED TRWAŁYM I NIEODWRACALNYM ZNISZCZENIEM ORAZ PODJĘCIA PRZEZ MIEJSCOWO WŁAŚCIWEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Z D E C Y D O W A N Y C H DZIAŁAŃ Z ZAKRESU NADZORU KONSERWATORSKIEGO ORAZ WSKAZANIA WŁAŚCICIELOM NIERUCHOMOŚCI WSZYSTKICH MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA POMOCY W UTRZYMANIU WW. ZABYTKU”.

Jak się sprawa dalej potoczy? Jakie kroki podejmie właściciel obiektu? Czy narodzi się wreszcie chęć do uratowania najcenniejszej w naszym mieście perły architektury drewnianej i zrozumienie dla konieczności przekazania jej przyszłym pokoleniom Sierpczan? Czas pokaże…

* * *

Skany dokumentów można obejrzeć na profilu Facebookowym „Ratujmy dom przy Pl. Chopina 16 w Sierpcu” (bezpośredni link do dokumentu >>), gdzie prześledzicie także Państwo całą dotychczasową „akcję ratunkową” skierowaną na ten unikatowy zabytek.